ŽIVOTNÝ ŠTÝL NAJVIAC OVPLYVŇUJE NAŠE ZDRAVIE

Väčšina ľudí si pod zdravým životným štýlom prvotne predstaví cvičenie a zdravú stravu, lenže ak chceme dosiahnuť celkový pocit blaha „WELL-BEING“, tak sú to len puzzle, ktoré sa podieľajú na celku.

Pokiaľ chceme, aby naše zdravie bolo ideálne, je dôležité zohľadniť všetky sféry, ktoré súvisia s naším životom a prispievajú k pocitu blaha. Podľa WHO je zdravie stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nie len neprítomnosť choroby alebo postihnutia. To znamená, že zdravie nie je len známka toho, že mám dostatok pohybu a vyváženej stravy, ale ide o to, aby bolo vnímané holisticky ako vzájomný súlad a rovnováha.

Holizmus prvý krát použil v roku 1926 juhoafrický vojak J. C. Smuts . Základ pojmu tvorí grécke slovo holos – celok. Z toho vyplýva, že celok je viac než súčet jeho častí.

Informácia, že životný štýl je najdôležitejší determinant zdravia je všeobecne známa. Podľa mňa je životný štýl súhra dobrovoľných postojov, zvykov a obyčajov v konkrétnych životných situáciách ľudí. To, aký životný štýl si zvolíme ovplyvňuje viacero faktorov. Môžeme do nich zaradiť rodinné zvyky, náboženstvo, finančnú situáciu, politické, ekonomické, sociálne atribúty v štáte a prostredie, v ktorom vyrastáme. Ďalšími atribútmi môže byť vzdelanie, pracovné zaradenie a voľnočasové koníčky, ale aj pohlavie, vek, genetické determinanty, hodnoty, charakter, postoje a osobnostné črty.

V súčasnej dobe je životný štýl výrazne ovplyvňovaný internetovým priestorom, konkrétne slobodným prístupom k rôznym virtuálnym komunitám, ktoré vytvárajú najmä sociálne siete. Tie sa podieľajú na názoroch, ideáloch a často krát aj hodnotách, o ktoré sa v minulosti staralo naše bezprostredné okolie.

Ako zistíme, čo je pre nás vhodné ?

Vhodne sa rozhodnúť  neznamená, že každý sa bude držať jednej šablóny. Závisí najmä od sebapoznania a k nemu prislúchajúcich správnych rozhodnutí. To môžeme dosiahnuť skúšaním pokus-omyl, alebo získavaním dostatku informácií a vedomostí o tom, čo je pre nás prínosné a naopak škodlivé. K tomu prislúchajú aj rozličné rizikové faktory, ktoré majú negatívne dôsledky na naše zdravie.

Aké rizikové faktory mám na mysli ?

Z hľadiska početnosti medzi najvýznamnejšie rizikové faktory patria:

 • nízka úroveň pohybovej aktivity
 • psychická záťaž (stres, depresie)
 • nesprávne stravovanie
 • nadmerné konzumovanie alkoholu
 • fajčenie
 • užívanie drog
 • rizikové sexuálne správanie

To, aký životný štýl vedieme sa priamo odzrkadľuje na našom zdravotnom stave. Momentálna situácia možno nie je negatívna a my nepociťujeme zdravotné ťažkosti, lenže naše telo zaznamenáva všetko. Vedci z oblasti epigenetiky uvádzajú, že náš životný štýl sa priamo podieľa na funkcii a procese génov v tele. Našu DNA tvorí viac než 70 génov, ktoré súvisia s dlhovekosťou a rýchlosťou starnutia. Tie vplývajú nielen na náš vzhľad pokožky, ale najmä na celkovú fyzickú a psychickú kondíciu organizmu a s ňou spojenú obranyschopnosť proti vzniku rôznych ochorení. Čím sme starší, tým je nižšia funkcia týchto génov. A práve v tejto situácii máme možnosť využiť vhodné prostriedky, ktoré nám súčasná doba ponúka v podobe vhodného životného štýlu.

Z hľadiska zdravého životného štýlu kľúčovú úlohu zohrávajú najmä:

 • vysoká úroveň pohybovej aktivity (podľa WHO deti aspoň 60min. denne a dospelý minimálne 150min. za týždeň)
 • zdravá strava a pitný režim (dostatok vlákniny – ovocie a zelenina, obmedziť prísun jednoduchých sacharidov, vyvážený energetický príjem voči energetickému výdaju)
 • dostatok odpočinku a regenerácie fyzických a psychických síl
 • pozitívne myslenie (vidieť veci také, aké ich chceme mať)
 • hygiena
 • vyčleňovanie času pre seba
 • optimálne sociálne vzťahy s okolitým prostredím (rodina, priatelia, práca…)