Koučing

Práca kouča je nedirektívna, ale skôr inšpiratívna forma pomoci v mnohých oblastiach našich životov. Ľudia majú v sebe rôzne bariéry vo forme predsudkov a strachov, ktoré ich brzdia v realizácií plánov, nápadov, či dosahovaní cieľov. Koučing je prínosný najmä v tom, že sa nezameriava na negatívnu minulosť, ale pomocou dôvernej komunikácie a vhodných otázok sa pozerá a hľadá riešenia k dosiahnutiu želanej budúcnosti.

Koučovanie je založené na profesionálnom, krátkodobom alebo dlhodobom vzťahu medzi koučom a koučovaným. Podstatou tohto vzťahu je rovnocennosť, dôvera, otvorenosť, rešpekt a úprimnosť. Spolupráca medzi koučom a klientom je založená na klientovi a jeho raste v profesijnom a osobnom živote. Kouč je v úlohe tzv. „DELEGÁTA“ pri rozvoji klientovej osobnosti.

Koučing je spôsob k:

  • pracovaniu v zóne učenia, v ktorej dosahujeme rýchlejší progres

  • pozitívnemu pohľadu na konkrétnu situáciu

  • dosiahnutiu zvýšenej psychickej odolnosti

  • zvládaniu súťažného tlaku a navodeniu stavu „flow“

  • poznaniu svojich silných stránok a ich následnému využívaniu

  • odbúraniu vnútorných bariér (nadmerný stres, nepotrebné myšlienky), ktoré sú podhubím pre tvorbu negatívnych procesov

  • zefektívneniu prístupu k tréningovému proces

KOUČOVANIE JE AKO ZÁHRADKARČENIE.

Kouč vytvára podmienky, na ktorých sa môže rozvíjať proces učenia a rastu. Predstavme si záhradku, na jeseň ju porýľujeme, pohnojíme a na jar do nej zasadíme semienka a postupne ju zalievame. Čiže my vytvárame len podmienky pre to aby mohli rásť. To je podstata koučingu.

Koučovanie sa nezameriava na chyby, ktoré sa stali, ale na príležitosti, ktoré prídu.

Kouč uvažuje o klientoch nie len na základe ich dosahovaných výkonov, ale najmä z hľadiska ich potenciálu.

Pri koučovaní sa riadim pravidlami Medzinárodnej Federácie Koučov (ICF) a 11 kompetenciami kouča. Na ich základe klienta sprevádzam rozhovorom tým, že kladiem správne otázky, čo v koučovanom vytvára zamyslenie, zlepšené vnímanie reality, vytváranie a posilňovanie zodpovednosti a vieru v seba samého. Zároveň využívam rôzne metódy, z ktorých by som vyzdvihol metodiku „INNER GAME“ spoluzakladateľa moderného koučingu Timothyho Gallweya. Podstata tejto metódy sa odohráva v každom z nás a kladie dôraz na vôľu, úmysel a zodpovednosť.

PRÍKLAD:

Športovec má vysoký potenciál, jeho fyzické atribúty sú na vrcholovej úrovni, tréningový proces prebieha plynule, ale pri prechode z tréningového prostredia do zápasu jeho výkon ani z ďaleka nezodpovedá tréningovým výsledkom. Ale ako je to možné, že v tréningu údery, kopy, hody, prihrávky, technika, taktika atď., bez problémov vychádzajú a v zápase tieto isté schopnosti nedokáže uplatniť? Do tohto priestoru športovcovi vstupujú určité prekážky či bariéry, ktoré bránia plynulému chodu jeho potenciálu nadobudnutého tréningom. Kouč pomáha pri odstránení práve týchto zábran, čím „uvoľní“ cestu potenciálu konkrétnej osoby, čo vedie k dosahovaniu optimálneho života resp. výkonu.

Najvyššia forma koučingu je self-coaching. To znamená, že sa vieme koučovať sami.

Chcete nájsť vlastné riešenie na vlastnú tému? Práve koučing je skvelá voľba.