Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1     Tieto všeobecné obchodné podmienky SZČO Mgr. Pavol Hudec, so sídlom Cesta na Hájik 94/7, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom,  IČO: 52 796 531, DIČ: 1121805685. Tel. +421 910 315 655, e-mail: koucing@pavolhudec.sk(ďalej len „VOP“) upravujú základné podmienky poskytovania služieb Mgr. Pavol Hudec, zákazníkom, objednávania jednotlivých poskytovaných služieb zákazníkmi, uzatvárania zmluvy medzi Mgr. Pavol Hudec a zákazníkmi a reklamačných podmienok v prípade reklamácie služby zákazníkom.

2. Predmet zmluvy a základné pojmy

2.1     Poskytovateľ sa na základe podmienok dohodnutých v zmluve a týchto VOP zaväzuje, že poskytne zákazníkovi služby v rozsahu podľa objednávky a zákazník sa zaväzuje, že uhradí cenu za poskytnuté služby v dohodnutom čase a rozsahu.

2.2     Poskytovateľom sa pre účely týchto VOP rozumie živnostník Mgr. Pavol Hudec, so sídlom Cesta na Hájik 94/7, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, IČO: 52 796 531, DIČ: 1121805685 

2.3     Zákazníkom sa pre účely týchto VOP rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorej na základe jej objednávky bude poskytnutá služba a zaplatí zaň odplatu v súlade s objednávkou a ustanoveniami týchto VOP.

2.4     Spotrebiteľom sa pre účely týchto VOP rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy podľa tých VOP nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

2.5     Zmluvou sa pre účely týchto VOP rozumie zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. podľa Občianskeho zákonníka.

2.6     Službami sa pre účely týchto VOP rozumejú služby poskytované poskytovateľom v oblasti školení, tréningov, webinárov, workshopov, mimoškolskej vzdelávacej činnosti, individuálnych služieb coachingu, mentoringu, poradenstva.

3.     Objednávka

3.1     Služby ponúkané poskytovateľom sa poskytnú zákazníkovi na základe záväznej objednávky zákazníka a za podmienok a v súlade s týmito VOP. Objednávku môže zákazník uskutočniť (i) osobne v prevádzke poskytovateľa na adrese Cesta na Hájik 84/7, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, (II) telefonicky na telefónnom čísle 0910 315 655 alebo na ostatné aktuálne telefónne čísla poskytovateľa (III) prostredníctvom e-mailu zaslaného na koucing@pavolhudec.sk alebo na ostatné aktuálne e-maily poskytovateľa (iv) prostredníctvom on-line formulára uverejneného na internetovej stránke  www.pavolhudec.sk v sekcii služby.

3.2     V objednávke musí zákazník uviesť povinné údaje objednávky. Ak je zákazníkom fyzická osoba, v objednávke uvedie meno a priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a korešpondenčnú adresu, telefónne číslo, emailovú adresu, objednanú službu, cenu a spôsob platby v zmysle cenníka poskytovateľa, fakturačné údaje zákazníka v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a podpis v prípade osobnej objednávky.

3.3     Ak je zákazníkom podnikateľ, v objednávke uvedenie obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené), objednanú službu, cenu a spôsob platby v zmysle cenníka poskytovateľa a kontaktnú osobu (osobu zodpovednú za objednávku), v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail.

3.4     Objednávka uskutočnená osobne v prevádzke poskytovateľa je záväzná podpisom objednávky zo strany zákazníka. Objednávka uskutočnená telefonicky je záväzná telefonickým potvrdením objednávky zákazníka. Objednávka uskutočnená   prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu poskytovateľa koucing@pavolhudec.sk je záväzná momentom odoslania e-mailu poskytovateľovi.

3.5     Momentom záväznosti objednávky zo strany zákazníka zákazník potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu služby. Momentom uskutočnenia záväznej objednávky zo strany zákazníka zákazník zároveň vyjadruje súhlas s týmito VOP a súhlas so zasielaním elektronických faktúr podľa § 71, ods. b), zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

3.6     Objednávka uskutočnená prostredníctvom on-line formulára uvedeného na internetovej stránke  www.pavolhudec.sk v sekcii kurzy a workshopy je považovaná za záväznú zo strany zákazníka vyplnením všetkých povinných údajov a stlačením tlačidla „odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Momentom záväznosti objednávky zo strany zákazníka zákazník potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu služby. Momentom uskutočnenia záväznej objednávky zo strany zákazníka zákazník zároveň vyjadruje súhlas s týmito VOP a súhlas so zasielaním elektronických faktúr podľa § 71, ods. b), zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Po odoslaní objednávkového on-line formulára bude zákazníkovi doručená na e-mailový kontakt potvrdzujúca správa, kde nájde zhrnuté informácie o objednávke a o spôsobe platby ceny.

3.7     Záväzným akceptovaním objednávky zákazníka poskytovateľom je osobné, telefonické alebo e-mailové potvrdenie poskytovateľom o akceptovaní objednávky po jeho predchádzajúcom prijatí a po overení dostupnosti a termínu dodania služby požadovanej zákazníkom. Záväzným akceptovaním objednávky zákazníka poskytovateľom dochádza k uzavretiu zmluvy o poskytovaní služieb medzi poskytovateľom a zákazníkom. Na e-mailovú adresu zákazníka budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadne jeho objednávky.

3.8     Pri objednávke jednotlivých služieb zákazníkom má zákazník možnosť na základe svojho slobodného rozhodnutia poskytnúť poskytovateľovi súhlasy so spracovaním osobných údajov na stanovené účely.

3.9     Zákazník môže do 24 hodín od doručenia objednávky doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky poskytovateľovi oznámenie, že objednávku ruší. Zákazník je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť (I) meno, priezvisko, e-mail a popis objednanej služby, ak je zákazníkom fyzická osoba a  (II) obchodné meno, kontaktnú osobu, e-mail a popis objednanej služby, ak je zákazníkom podnikateľ. V prípade zrušenia objednávky poskytovateľ neúčtuje zákazníkovi žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že zákazník zaplatil poskytovateľovi cenu služby alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, poskytovateľ vráti už zaplatenú cenu služby alebo jej časť v lehote 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet zákazníka, pokiaľ si účastníci zmluvy nedohodnú iný spôsob vrátenia ceny služieb.

3.10   Zoznam služieb na internetovej stránke poskytovateľa  www.pavolhudec.sk je katalógom bežne dodávaných služieb a poskytovateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených služieb. Dostupnosť služieb bude pre zákazníka potvrdená potvrdením záväznej objednávky zákazníka zo strany poskytovateľa.

4.       Práva a povinnosti účastníkov zmluvy

4.1     Poskytovateľ je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej poskytovateľom zákazníkovi službu v dohodnutom termíne a odovzdať zákazníkovi najneskôr do termínu konania vybranej služby v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie služby.

4.2     Poskytovateľ má právo na riadne a včasné zaplatenie ceny služby od zákazníka.

4.3     Zákazník je povinný prevziať objednanú službu a zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu v dohodnutej lehote splatnosti. Zákazník má právo na dodanie služby v kvalite, termíne a mieste dohodnutom účastníkmi zmluvy v zmluve.

5.       Dodacie podmienky

5.1     Služba je poskytovaná podľa kategórií vybraných služieb umiestnených na internetovej stránke poskytovateľa  www.pavolhudec.sk v sekcii služby a sekcii kurzy a workshopy. Poskytovateľ je povinný objednávku zákazníka splniť a službu dodať kupujúcemu v lehote konania služby.

5.2     Zákazník je povinný prevziať službu v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky zákazníka poskytovateľom.

5.3     Poskytovateľ je oprávnený na jednostranné zrušenie služby, ak z dôvodu naplnenia alebo nedostupnosti služby nie je schopný dodať službu zákazníkovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene podľa cenníka poskytovateľa, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O zrušení objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty a v prípade úhrady ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s poskytovateľom nedohodne inak.

5.4     Poskytovateľ je oprávnený na jednostrannú zmenu termínu služby a/alebo na zmenu lektora a/alebo na zmenu miesta konania. V prípade, ak dôjde k zrušeniu služby zo strany poskytovateľa a/alebo k odvolaniu lektora, poskytovateľ je oprávnený jednostranne stanoviť novú lehotu na dodanie služby a/alebo na určenie nového lektora, a to aj opakovane, o čom poskytovateľ informuje zákazníka elektronicky e-mailom alebo telefonicky.

5.5     Pokiaľ v prípade kurzov a workshopov zákazník objednanú službu nevyužije, je oprávnený si nevyužitú službu nahradiť inou službou z ponuky poskytovateľa rovnakej hodnoty v lehote 3 mesiacov od nevyužitia služby. V takom prípade poskytovateľ neručí za to, že bude v ponuke rovnaká alebo podobná téma kurzu a/alebo workshopu, než aká bola v rámci nevyužitej služby. V prípade, ak zákazník nevyužije ani takto vybranú náhradnú službu, poskytovateľ má nárok na storno poplatok vo výške ceny nevyužitej služby.

5.6    Pokiaľ v prípade individuálnych sedení zákazník neoznámi najneskôr 24 hod. pred začatím sedenia, že sa sedenia nezúčastní, má poskytovateľ nárok na storno poplatok vo výške ceny nevyužitej služby.

 

6.       Cena služby

6.1        Zákazník je povinný zaplatiť poskytovateľovi cenu služby dohodnutú v objednávke a/alebo podľa cenníka poskytovateľa platného v čase vyplnenia objednávky. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu ceny služby v prípade zmeny právnych predpisov alebo zmeny cien od dodávateľov služieb.

6.2        Cenu služby je možné platiť bankovým prevodom, platobnou kartou, vkladom na účet poskytovateľa alebo prostredníctvom platobnej brány. Cena služby sa považuje za uhradenú momentom pripísania na účet poskytovateľa.

6.3        Zákazník je povinný zaplatiť poskytovateľovi cenu služby v lehote podľa objednávky, najneskôr však 3 dni do doby konania služby.

6.4        Po úhrade ceny bude zákazníkovi zo strany poskytovateľa odoslané  potvrdenie o kúpe služby, ktoré spĺňa náležitosti daňového dokladu a náležitosti vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi o ochrane spotrebiteľa, a to poštou alebo na zadanú e-mailovú adresu zákazníka.

7.           Odstúpenie od zmluvy

7.1        Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvyv prípade, ak sa služba nemôže uskutočniť, pričom o tejto skutočnosti je povinný okamžite informovať zákazníka a vrátiť mu už zaplatenú cenu služby alebo jej časť v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení, a to  prevodom na účet určený zákazníkom.

7.2        Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu písomne alebo e-mailom do  7 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy, najneskôr však 48 hodín pred dňom poskytovania služieb; lehota na odstúpenie je zachovaná, ak zákazník odošle oznámenie o odstúpení od zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je zákazník povinný uskutočniť písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že v prípade odstúpenia od zmluvy v lehote menej ako 48 hodín pred dňom poskytovania služieb, je uhradená cena služby za služby nevratná.

8.           Zmluva uzavretá na diaľku

8.1              Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu písomne alebo e-mailom do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy, najneskôr však 48 hodín pred dňom poskytovania služieb; lehota na odstúpenie je zachovaná, ak zákazník odošle oznámenie o odstúpení od zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Zákazník môže pri odstúpení od zmluvy použiť formulár na odstúpenie uvedený ako príloha č. 1 v závere týchto Všeobecných obchodných podmienkach/vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.  

8.2     Bez ohľadu na to, čo je uvedené v bode 8.1, ak sa má na základe zmluvy začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak zákazník o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, poskytovateľ týmto:

a)        poúča zákazníka o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy, a

b)       zákazník výslovne súhlasí so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuje, že bol riadne poučený podľa písmena a) tohto bodu, v zmysle nasledovného poučenia:

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

a) Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením, a to (i) listom zaslaným poštou na adresu Mgr. Pavol Hudec, Cesta na Hájik 94/7, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom alebo e-mailom na  koucing@pavolhudec.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený v sekcii Všeobecné podmienky/vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

b) Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime cenu služby, ktorú ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cenu služby vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. Cena Vám bude vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

8.3     Zákazník berie na vedomie, že stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a vzniká mu povinnosť uhradiť cenu za skutočné poskytnuté plnenie, a to:

  1. ak zákazník uzavrie zmluvu, v ktorej požiadal o poskytovanie služieb v 14-dňovej lehote na odstúpenie od zmluvy začínajúcej sa uzavretím zmluvy,

  2. ak sa poskytovanie služby začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby.

8.4        Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zákazník môže informovať poskytovateľa o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy (I) jednoznačným písomným vyhlásením  alebo (II) prostredníctvom vyplneného vzorového  formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený ako príloha č. 1 v závere týchto Všeobecných obchodných podmienkach/vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy a jeho zaslaním elektronicky z e-mailovej adresy zákazníka na emailovú adresu koucing@pavolhudec.sk Ak zákazník využije túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy poskytovateľ ihneď po jeho prijatí potvrdí e-mailom na e-mailovú adresu zákazníka. Následne bude zákazníkovi zaslané potvrdenie o prijatí odstúpenia na e-mailovú adresu zákazníka.

8.5     Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané poskytovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša zákazník. Poskytovateľ si vyhradzuje právo posúdenie relevancie doručeného oznámenia/formulára o odstúpení od zmluvy zákazníkom.

8.6     Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Poskytovateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou a dobropis, ak nie je ďalej uvedené inak. Platby budú vrátené zákazníkovi rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri úhrade ceny služby.

9.           Podmienky a spôsob reklamácie v prípade, ak je zákazníkom spotrebiteľ

9.1        Poskytovateľ vyhlasuje, že služby bude poskytovať v kvalite, ktorú je možné rozumne očakávať s prihliadnutím na ich povahu, účel, cenu služby a podmienky poskytnutia služby.

9.2        Zákazník je oprávnený reklamovať vady služieb u poskytovateľa v lehote 10 dní odo dňa výskytu príslušnej vady, a to prostredníctvom elektronickej pošty na adrese koucing@pavolhudec.sk. V reklamácii je zákazník povinný presne špecifikovať, v čom spočíva reklamovaná vada.

9.3        Poskytovateľ je povinný doručiť zákazníkovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

9.4        O vybavení reklamácie podľa predchádzajúcej vety je poskytovateľ povinný zákazníka informovať.

9.5        Pokiaľ zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak poskytovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.6        Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky na stránke http://www.mhsr.sk. Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

9.7        V ostatných prípadoch sa reklamácia vady spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10.        Záverečné ustanovenia

10.1      V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné alebo sa ním stane, nemá táto skutočnosť vplyv na ostatné ustanovenia VOP, ktoré zostávajú naďalej v platnosti.

10.2        Vzťahy poskytovateľa a zákazníka, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto podmienkach sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

10.3        Tieto VOP vrátane cenníka poskytovateľa je poskytovateľ oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť. O takejto zmene je povinný poskytovateľ informovať zákazníka najmenej 30 dní pred účinnosťou takejto zmeny, a to prostredníctvom elektronickej pošty zaslanej na e-mailovú adresu alebo zverejnením zmenených VOP na stránke  www.pavolhudec.sk v sekcii Všeobecné obchodné podmienky. Pokiaľ so zmenou podmienok nebude zákazník súhlasiť, je oprávnený v lehote 15 dní od uverejnenia zmenených VOP zmluvu ukončiť doručením oznámenia poskytovateľovi na e-mailovú adresu poskytovateľa koucing@pavolhudec.sk. Márnym uplynutím lehoty sa má za to, že so zmenou podmienok zákazník súhlasí a zmenené VOP nadobudnú účinnosť dňom v nich uvedeným.

10.4        Kontaktné údaje poskytovateľa sú uvedené na stránke www.pavolhudec.sk v sekcii Kontakt.

10.5        Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.12.2019.

Príloha č. 1

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Mgr. Pavol Hudec

Cesta na Hájik 84/7, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o poskytnutí nasledovnej služby: …………..

Dátum objednania služby: ……………………………..

Dátum prijatia objednávky: …………………………..

Meno a priezvisko spotrebiteľa:……………………

Adresa spotrebiteľa: ………………………………………..

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe): ………………………

Dátum:……………………………………………………………….